Köpçülikleýin tölegli hüjümiň öňüni alyp bolarmy? - Semaltdan jogap

Tölegli programma üpjünçiligi we wiruslar internet howpunyň iki howply görnüşi hasaplanýar. Möhleti geçen dermanlar şepagat uýalarynyň we lukmanlaryň hassalaryna degişli saglyk öýlerini hödürlemek ukybyna päsgel berýänligi sebäpli, töleg tölegi we wiruslar ulanyjynyň kompýuterine girmegini çäklendirýär. Şeýle ýagdaýlarda hatda iň ýokary derejeli we meşhur wirusa garşy gurallaram dogry işlemezdi. Birnäçe gün ozal zyýanly programma üpjünçiliginiň bir bölegi köp sanly kompýuter enjamyna ýokaşdy. Tehniki hünärmenler Angliýanyň we ABŞ-nyň keselhanalarynda ýerleşýän onlarça kompýuter ulgamyny goşmak bilen iki sagadyň içinde ýetmiş müňden gowrak maşynyň täsir edendigini öňe sürýärler. Bu töleg programmasy bilen hatda FedEx-iň Angliýadaky we Russiýanyň Içeri işler ministrliginiň ofisleriniň kompýuter enjamlary hem täsir etdi. Birnäçe sagadyň içinde dünýäniň bäş yklymynda kompýuter howpy abanýandygy habar berildi.

Iň gynandyrýan zat, Windows ulanyjylarynyň köpüsine ýokaşdy. Diňe halaýan Microsoft gurallaryny gurdular we sanlyja sekundyň içinde täsir etdiler. Hatda Windows XP ulanyjylaryna-da çynlakaý wirus ýokaşdy we kompýuter ulgamlaryny umuman ýatdan çykarmakdan başga zat edip bilmedi.

Semalt ” -yň uly müşderi üstünligi dolandyryjysy Nik Çaýkowskiý şeýle bizar ediji hüjümlerden nädip gaça durmalydygyny ara alyp maslahatlaşýar.

Ine näme boldy

Hakerler topary belli bir wirus ýaýratdy we Microsoft serwerlerini ep-esli derejede nyşana aldy. Faýl paýlaşmak protokollary, Serwer Habar Bloky we beýlekiler onuň esasy maksadydy. MS17-010 patch bilen 2017-nji ýylyň martyndan soň hiç hili täzelenme almadyk serwerler esasy maksat boldy. Soň bolsa, şol bir haker topary “ExternalBlue” we Milli howpsuzlyk bölümleriniň ulgamlaryna hüjüm edip, maglumatlary onlaýn ýaýratdy.

Girew programmasy WannaCry diýip atlandyryldy. Hakerler ony diňe çäkli ýurtlarda ýaýratmagy maksat edinip, bütin dünýä ýaýramady. Basmak we e-poçta goşundylary arkaly bir kompýuter ulgamyndan beýlekisine ýaýrady. Ondan gutulmagyň ýeke-täk usuly, köp sanly programmany, esasanam wirusa garşy we zyýanly programma üpjünçiligini aýyrmakdy.

“ExternalBlue” -iň üsti bilen wiruslar we zyýanly programma üpjünçiligi kompýuter ulgamlaryna awtomatiki guruldy. “DoublePulsar” atly belli bir media pleýeri dünýädäki ulanyjylary üçin köp kynçylyk döretdi. WannaCry-ny bir kompýuterden beýlekisine yzygiderli ýaýradýardy we bir wagtyň özünde ýüzlerçe müňlerçe enjamlara ýokaşmagy mümkin. Beýleki tarapdan, Lokki ýaly töleg programma üpjünçiligi ulanyjylaryndan hakerler bilen aragatnaşyk saklamagy talap etdi. Söz faýly açanyňyzdan soň, WannaCry awtomatiki usulda ulgamyňyza ýaýrady. “AlienVault” toparynyň wekili Kris Doman Gizmodo bilen geçirilen söhbetdeşlikde zyýanly programma üpjünçiligine we hüjümçilere bütin dünýäde köp sanly kompýuter ulgamyny halas etmek üçin gözegçilik edip bilendigini aýtdy. Hakerleriň başgalaryň maglumatlaryny ogurlamak üçin täze gurallary we strategiýalary yzygiderli ösdürýändigini duýýarys. Gözlegçiler hakerleriň diňe Bitcoin töleglerini yzyna gaýtaryp bolmajakdygy sebäpli Bitcoin arkaly töleg soraýandyklaryny anykladylar.

WannaCry ýa-da şuňa meňzeş başga bir guralyň pidasydygyny duýsaňyz, wirusa garşy programma üpjünçiligiňizi mümkin boldugyça ir täzelemeli. Şeýle hem açylýan penjire basmazlyk we e-poçta goşundylaryny açmazlyk möhümdir. “Conficker” gurçuklary birnäçe günden bäri dolanyşykda. Öňümizdäki aýlarda köp sanly noutbuga we ykjam enjamlara ýokaşmagy ähtimal. Şeýlelik bilen, howpsuzlyk programma üpjünçiligini we programmalaryny yzygiderli göçürip almak we gurmak möhümdir.

mass gmail